HR ELECTRONICS OÜ eeskirjad, mis määratlevad hankelepingu ja poolte kohustused
Põhisätted
1.1. Need ostu- ja müügi eeskirjad (edaspidi “reeglid”) määravad kaupade ostja õigused, kohustused ja vastutuse veebipoes (edaspidi “Ostja”) ja HR ELECTRONICS OÜ (edaspidi “Müüja”) HRE.ee, ostes kaupu e-poes. Ostes kaupu e-poes, nõustub ostja käesolevate eeskirjade kohaldamisega.
Ostu- ja müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügi leping loetakse sõlmituks, kuna Ostja on elektroonilises poes moodustanud ostukorvi, märkides kohaletoimetamise aadressi, valides makseviisi ja tutvunud Tingimustega, klõpsates “Osta” nuppu ja kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni. Juhul kui Ostja ei nõustu Reeglitega või selle teatud osaga, ei tohi ta tellimust esitada.
Müüja õigused
3.1. Kui Ostja püüab kahjustada elektroonilise poe tööd või stabiilset toimimist või rikub tema kohustusi, võib Müüa ilma etteteatamiseta piirata, peatada (lõpetada) oma juurdepääsu elektroonilisele kauplusele ega vastuta Ostja seotud kahjude eest.
3.2. Müüjal on õigus katkestada veebipood katkematult või ilma igasuguse eraldi vastutuseta ostja kantud kahjude eest.
3.3. Müüjal on õigus käesolevat reeglit ühepoolselt muuta, muutes Reegleid e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest kõigi püstitatavate tehingute puhul.
3.4. Müüjal on muid Eesti Vabariigi Tingimustes ja õigusaktides sätestatud õigusi.
Müüja kohustused
4.1. Müüja kohustub tegema jõupingutusi, et võimaldada Ostjal e-poe poolt pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutama. Müüja ei anna mingit garantiid selle kohta, et elektrooniline kauplus toimib pidevalt või et andmeedastus on vigane. Müüja ei vastuta ostja kahjude eest, mis on seotud e-poe talitlushäirega ja / või andmete edastamise vigadega.
4.2. Müüja ei saa oluliste asjaolude korral tellitud kaupa Ostjale pakkuda, kohustub pakkuma sarnaseid kaupu ja Ostja keeldub kauba analoogi aktsepteerimisest, tagastades Ostja poolt makstud raha 10 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul vabastatakse Müüja vastutusest kauba tarnimata jätmise eest.
4.3. Müüja kohustub täitma teisi käesolevate reeglite nõudeid.
Ostja õigused
5.1. Ostjal on õigus osta e-poes kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.
5.2. Ostjal (kasutajal) on õigus müüjaga elektrooniliselt poes sõlmitud kaupade ostu-müügi lepingust keelduda, teatades sellest müüjale kirjalikult 14 tööpäeva jooksul alates kauba üleandmisest. Ostjal on õigus müüjaga ostu- ja müügi lepingust keelduda ainult siis, kui kaup on originaalses seisundis, ei ole kahjustatud ja selle välimus ei ole muutunud.
5.3. Ostjal on muid Eesti Vabariigi Tingimustes ja õigusaktides sätestatud õigusi.
Ostja kohustused
6.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna ja tarne, samuti muud maksed (kui need on märgitud lepingu sõlmimisega) ja tellitud kaubad aktsepteerima. Ostja tasub Kauba eest HR ELECTRONICS OÜ-le, näidatud pankades või sularahas kauba üleandmise ajal, kes tõi kauba kullerteenuse volitatud esindajale.
6.2. Kui Kliendi registreerimis vormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja need viivitamatult uuendama.
6.3. Ostja on kohustatud maksekorralduse kinnitama Ostja internetipangas, mis sisaldab linki e-poest (juhul kui Müüja on sõlminud Ostja pangaga vastava lepingu). Ostja poolt valitud kaubad on reserveeritud ja Müüja ei sõlmi ostu-müügilepingut enne, kui Müüja saab ostja pangalt valitud kaupade eest tasu.
6.5. Ostja peab täitma teisi Eesti Vabariigi määrustes ja õigusaktides sätestatud nõudeid.
Üldine vastutus
7.1. Ostja vastutab registreerimis vormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormil esitatud andmete vigade või ebatäpsuste tagajärgede eest.
7.2. Pooled vastutavad elektroonilise poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
7.3. Võttes arvesse Eesti Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artiklit 8. 3 d Ostja nõustub Müüjaga, et e-poes olevate andmete (identifitseerimiskoodi) kinnitamine toimub elektroonilise allkirja seaduse artikli 8 alusel. 1 d elektroonilise allkirja õiguslikul kehtivusel (s.o sellel on samasugune juriidiline kehtivus kui allkirjaga kirjalikes dokumentides ja see on lubatud tõendusmaterjalina kohtus). Ostja peab hoidma oma ligipääsu e-poe andmetele ja mitte avalikustama, tagama, et andmed on tema jaoks teada ja andmeid kasutab ainult ise, edastamata ja muul viisil ei võimalda teised isikud juurdepääsu nendele andmetele. Kahtluse korral, et sisselogimisandmed võivad olla avastatud teise isiku poolt, teavitage sellest viivitamata Müüjat ning teavitage viivitamata Müüjat veebipoele juurdepääsu rikkumisest või avalikustamisest. Kõik ostja identifitseerimiskoodi kasutades tehtud toimingud loetakse ostja poolt tehtud ja ostja võtab endale täieliku vastutuse selliste tegevuste tagajärgede eest.
7.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui ostja läheb nende veebisaitide kaudu müüja veebipoodi.
7.5. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes esitatud värvid, vormid või muud parameetrid ei vasta ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu kaupade, vormide ja värvide tegelikule suurusele.
7.6. Kahju korral hüvitab kahjustatud isik teisele poolele tema süü tõttu tekitatud otsese kahju.
Teabe saatmine
8.1. Müüja saadab kõiki teateid ja otseturunduse teateid, mis saadetakse kliendi e-posti aadressi registreerimislehele.
8.2. Ostja saadab kõik Müüja veebipoe kontaktvormi kaudu saadetud teated ja küsimused (e-post: info@HRE.ee).
Lõppsätted
9.1. Ostja ja Müüja nõustuvad, et kogu Müüja veebipoe veebisaidil sisalduv teave (sealhulgas, kuid mitte ainult, need reeglid, teave Müüja, pakutavate kaupade ja teenuste ja nende omaduste kohta, ostja õigus ostu- ja müügilepingust taganeda) , loetakse, et Müüja säilitab kaubaartiklite teenused ja garantiid (kui need on olemas) kirjalikult esitatult Ostjale.
9.2. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu- ja müügilepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused on läbirääkimistel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.